Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Alle goederen worden gefactureerd tegen prijzen die gelden op de datum van bestelling, inclusief artikelen die niet op voorraad zijn.

Prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van marktomstandigheden, prijsvoorschriften van de overheid of wijzigingen in toepasselijke wet- of regelgeving. Schultz Medical Ltd behoudt zich het recht voor om goederen te leveren tegen het tarief dat geldt op de datum van verzending.

Algemene verkoopvoorwaarden

De algemene voorwaarden vermeld in dit verkoopbeleid en de algemene verkoopvoorwaarden (de "voorwaarden") zijn de exclusieve voorwaarden waaronder Schultz Medical Ltd verkoopt en de koper ("koper") de bestelde artikelen koopt. (de goederen").

Aanvaarding van de bestelling van de Koper houdt geen aanvaarding in van de gedrukte bepalingen op het bestelformulier van de Koper, of enig ander formulier of document geleverd door de Koper, die afwijken van of in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. Dergelijke afwijkende of aanvullende voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en worden nietig, ongeldig en zonder effect.

Voorafgaande handelsgangen, gebruik van de handel en mondelinge overeenkomsten, voor zover deze de Algemene Voorwaarden wijzigen, aanvullen of afdoen, zijn niet bindend voor Schultz Medical Ltd. De Algemene voorwaarden mogen niet worden gewijzigd, gewijzigd. , kwijtgescholden, vervangen of ingetrokken, behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van Schultz Medical Ltd.

Acceptatie van de goederen door de koper wordt als onomstotelijk beschouwd als de instemming van de koper met en de aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Betaalvoorwaarden

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de koper en Schultz Medical Ltd, is betaling van alle bestellingen volledig vereist wanneer de bestelling wordt geplaatst. Schultz Medical Ltd kan naar eigen goeddunken kredietfaciliteiten verlenen aan de koper. De standaard kredietfaciliteit is 30 dagen vanaf de factuurdatum, onder voorbehoud van goedkeuring door Schultz Medical Ltd Ltd. Schultz Medical Ltd Ltd kan te allen tijde kredietvoorwaarden opschorten en betaling voor goederen vragen voorafgaand aan levering. Schultz Medical Ltd behoudt zich het recht voor om, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, 5% rente per maand in rekening te brengen over alle rekeningen die te laat zijn. Onverminderd de bovenstaande clausule behoudt Schultz Medical Ltd zich het recht voor om, naar eigen keuze, verdere leveringen en diensten op te schorten als de koper niet op de vervaldatum heeft betaald.

offertes

Alle door Schultz Medical Ltd gedane prijsopgaven blijven geldig gedurende de schriftelijk vermelde periode. Als er prijsvariaties optreden binnen de geldigheidsperiode die buiten de controle van Schultz Medical Ltd liggen, kan de offerte voor of na de vervaldatum worden gewijzigd. In het geval alle offertes E. & OE zijn en onder voorbehoud van aanvaarding. Schultz Medical Ltd behoudt zich het recht voor om elk aanbod voor goederen of contracten zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment vóór aanvaarding in te trekken. Leverdata op offertes worden vermeld op basis van voorraadposities die gelden op het moment van offertes en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Aanvragen voor formele offertes worden gestuurd naar ons kantoor in Preston, Lancashire. Offertes zijn voor onmiddellijke aanvaarding en zijn geldig gedurende zestig (60) dagen.

Verzending van goederen

Schultz Medical Ltd zal er alles aan doen om de bestelling binnen de opgegeven periode te leveren (die begint vanaf de schriftelijke ontvangst van de bestellingen door Schultz Medical Ltd). Schultz Medical Ltd aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het niet leveren binnen de aangegeven tijdsperiode. Als de vertragingen bij de voltooiing van de leveringen buiten de controle van Schultz Medical Ltd liggen, heeft de koper niet het recht om de bestelling te annuleren of de levering te weigeren. Schultz Medical Ltd behoudt zich de mogelijkheid voor om alle bestellingen in deelzendingen te leveren en deze afzonderlijk te factureren.

Indien de koper de levering niet wil of kan afnemen binnen 14 dagen nadat hij heeft vernomen dat de goederen gereed zijn voor verzending, gaat de aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging en risico voor de goederen over op de koper.

Schultz Medical Ltd is niet aansprakelijk voor levering of niet-levering vanwege redenen die buiten haar macht liggen. Deze redenen kunnen zonder beperkingen zijn: beperkingen door overheidsinstanties, brand, overstromingen, stakingen, industriële geschillen, defecten aan machines, explosies, oorlog en vertraagde levering door leveranciers van Schultz Medical Ltd of enige andere omstandigheden. Onder een van de bovenstaande situaties kan opschorting, annulering of verlenging van de levering resulteren in de richting van Schultz Medical Ltd.

Schade en verlies tijdens het transport

Goederen die tijdens het transport verloren of beschadigd zijn geraakt, zullen worden vervangen, gerepareerd of de kosten van de goederen worden terugbetaald naar keuze van Schultz Medical Ltd. Schultz Medical Ltd is niet aansprakelijk voor meer dan de waarde van de goederen, ongeacht enige schade of anderszins. de koper. Alle claims van de koper met betrekking tot transportverlies worden niet in behandeling genomen, tenzij schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum gemeld. Schade en tekortkomingen moeten binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk worden gemeld aan de vervoerder en Schultz Medical Ltd. Alle goederen die ter vervanging worden geretourneerd wegens transportschade, moeten franco worden gedaan op kosten van de koper, en Schultz Medical Ltd zal alle redelijke kosten vergoeden.

Schultz Medical Ltd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, gevolg-, incidentele of speciale schade (inclusief claims voor winstderving of claims van derden die voortvloeien uit of verband houden met wijzigingen in leveringsdata, vertragingen in levering, gedeeltelijke leveringen of niet-tijdige prestatie) die door de koper kunnen worden gemaakt.

Retourneert goederenbeleid

Alle verzoeken om goederen te retourneren moeten worden geautoriseerd door een vertegenwoordiger van de klantenservice van Schultz Medical Ltd, die een autorisatie voor het retourneren van de goederen zal voorbereiden ("Return Goods Authorization" of "RGA"). De aankoopdatum en het factuurnummer moeten worden opgegeven op het moment dat het retouraanvraag wordt gedaan.

Zendingen moeten een RGA-nummer hebben op elke doos en moeten franco worden geretourneerd. Deze instructies moeten worden opgevolgd om te voorkomen dat de zending wordt geweigerd.

Goederen worden niet teruggenomen voor creditering indien: geretourneerd na 30 dagen vanaf de factuurdatum, geproduceerd zijn als specials, stopgezette lijnen zijn, of zijn gebruikt, of op enigerlei wijze zijn gewijzigd of aangepast. In elk geval is schriftelijke toestemming van Schultz Medical Ltd vereist voordat goederen kunnen worden geretourneerd. Schultz Medical Ltd kan naar eigen goeddunken weigeren goederen terug te nemen voor creditering, terugbetaling of vervanging. Alle goederen die door Schultz Medical Ltd voor retournering zijn geautoriseerd, worden op eigen risico van de afzender verzonden. Schultz Medical Ltd is niet aansprakelijk voor goederen die niet door Schultz Medical Ltd zijn ontvangen vanwege niet-bezorgservice die de afzender heeft gebruikt om de goederen te retourneren. Verzekering en vervoer van geretourneerde goederen is de verantwoordelijkheid van de afzender.

De volgende soorten goederen kunnen niet worden geretourneerd: A. Op maat gemaakte instrumenten.

  1. Speciale bestellingen.
  2. Uitverkochte producten.
  3. Implantaten of steriele producten niet in originele ongeopende verpakking.
  4. Koopwaar wordt langer dan 30 dagen bewaard.

Garantie

De koper bepaalt de toepassing en geschiktheid van de producten die de koper koopt. Schultz Medical Ltd accepteert of impliceert geen enkele verklaring van het gebruik of de geschiktheid van de door haar geleverde producten. Alle chirurgische instrumenten die door Schultz Medical Ltd worden geleverd, hebben een garantie van 12 maanden op gebrekkig vakmanschap en materiaal. Deze garantie dekt geen verbruiksartikelen van welk product dan ook of normale slijtage. Snijkanten van producten gaan na verloop van tijd achteruit en vallen niet onder deze garantie. Producten voor eenmalig gebruik en wegwerpartikelen vallen niet onder deze garantie. Alle bij Schultz Medical Ltd gekochte chirurgische instrumenten die defect worden bevonden als gevolg van slecht vakmanschap of materiaal, moeten schriftelijk aan Schultz Medical Ltd worden gemeld. Na inspectie door Schultz Medical Ltd als de producten defect blijken te zijn en niet het resultaat zijn van misbruik, verkeerd gebruik, onjuiste zorg of opslag, onvoldoende onderhoud, modificatie (gemerkt, gestempeld of geëtst), zal Schultz Medical Ltd het product vervangen of repareren. goederen naar keuze. Elk product dat defect blijkt te zijn, moet, na schriftelijke aanvaarding door Schultz Medical Ltd, franco aan Schultz Medical Ltd worden geretourneerd. Alle producten die worden geretourneerd zonder schriftelijke acceptatie van Schultz Medical Ltd, blijven voor risico van de koper. De aansprakelijkheid van Schultz Medical Ltd. is beperkt tot alleen reparatie en vervanging.

Alle chirurgische instrumenten worden ofwel ongemarkeerd geleverd ofwel gemerkt met Schultz

Medical Ltd. Alle artikelen die de koper zelf van een merk voorziet of die Schultz Medical Ltd namens de kopers merkt, vallen niet onder deze garantie. De aansprakelijkheid van dergelijke producten blijft bij de koper. Schultz Medical Ltd kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke producten. Producten die zijn vervaardigd volgens patronen, tekeningen, specificaties etc. van de koper vallen niet onder deze garantie indien de materialen, specificaties etc. een fout vertonen. Chirurgische instrumenten die door Schultz Medical Ltd worden geleverd, worden ofwel ongemarkeerd ofwel gemerkt: Schultz CE. Ons merk impliceert geen specifiek land van fabricage of herkomst, maar is een merkmerk voor het vaststellen van producten van Schultz Medical Ltd die zijn geproduceerd volgens de erkende normen van Schultz Medical Ltd.

Producten en diensten die worden geleverd door Schultz Medical Ltd voor bedrijven waarin Schultz Medical Ltd optreedt als distributeur / agent enz. En alle producten die niet door Schultz Medical Ltd worden geproduceerd, vallen onder de garanties van de vertegenwoordigde bedrijven en niet door Schultz Medical Ltd. Evenzo zijn alle risico's voor de vertegenwoordigde bedrijven de aansprakelijkheid van die bedrijven. Elk product dat wordt gebruikt op een manier waarvoor het niet is bedoeld, maakt deze garantie automatisch ongeldig.

Het gebruik van producten van Schultz Medical Ltd is beperkt tot uitsluitend getrainde professionals en gekwalificeerde artsen.

Elke reparatiewijziging of wijziging aan de Goederen anders dan die gemaakt door Schultz Medical Ltd zal de garantie ongeldig maken.

Aangepaste apparaten

Schultz Medical Ltd kan ziekenhuizen en chirurgen voorzien van bepaalde chirurgische apparaten en instrumenten die geheel of gedeeltelijk zijn aangepast aan de individuele specificaties van de Koper.

De koper zal Schultz Medical Ltd niet vrijwaren en vrijwaren tegen: - (1) Alle schade, kosten, uitgaven of advocatenhonoraria die voortvloeien uit claims van inbreuk op patenten, ontwerpen, auteursrechten of handelsmerken.

(2) Elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit toepasselijke nationale of lokale wet- en regelgeving of regels. Schultz Medical Ltd behoudt zich verder het recht voor om elke bestelling op elk moment te annuleren, zonder enige aansprakelijkheid of verplichting jegens de Koper, van een op maat gemaakt apparaat dat wordt vervaardigd, verkocht, geleverd, gedistribueerd of gebruikt, naar het oordeel van Schultz Medical Ltd: -

  1. Inbreuk maken op enig patent, ontwerp, copyright of handelsmerk.
  2. In strijd zijn met toepasselijke nationale of lokale wetten, regels en voorschriften.
  3. Het niet naleven van brancherichtlijnen en normen van toepasselijke verenigingen en vrijwilligersorganisaties.

Product Specificatie

Alle documentliteratuur, specificaties en verklaringen gemaakt of geleverd door Schultz Medical Ltd of een bedrijf waarvoor Schultz Medical Ltd optreedt als agent / distributeur, zijn te goeder trouw gedaan.

Schultz Medical Ltd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige verkeerde voorstelling van zaken, fouten of weglatingen daarin. Als gevolg van voortdurende productontwikkeling door Schultz Medical Ltd en de bedrijven die Schultz Medical Ltd vertegenwoordigt, kunnen specificaties voor elk product zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle producten die sterk zijn gewijzigd ten opzichte van de geïllustreerde of vermelde specificatie, zullen vóór levering aan de koper worden geïnformeerd. Schultz Medical Ltd behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten.

Faillissement / eigendomsvoorbehoud

In het geval dat de koper insolvent wordt, blijven de goederen die op grond van dit contract worden verkocht het exclusieve eigendom van Schultz Medical Ltd. totdat alle aan Schultz Medical Ltd. verschuldigde bedragen volledig zijn betaald. Als de koper een faillissementshandeling zou plegen of als een verzoekschrift of het ontvangen van een faillissementsbevel tegen hem zou moeten worden ingediend of als er een gerechtelijk bevel of een besluit tot liquidatie is genomen (behalve met het oog op wederopbouw en samenvoeging) of als hij niet in staat is om haar schulden te betalen, heeft Schultz Medical Ltd het recht om het pand van de koper te betreden en alle goederen waarop Schultz Medical Ltd recht heeft terug te nemen. De koper is aansprakelijk voor eventuele schade aan de goederen en zal, zodra de goederen in het bezit zijn van de koper, de goederen tegen alle risico's verzekeren.

De eigendom van alle goederen of diensten die door Schultz Medical Ltd worden geleverd, blijft bij Schultz Medical Ltd totdat deze volledig door de koper is betaald.

Wetten van contracten

Alle contracten tussen de koper en Schultz Medical Ltd worden geïnterpreteerd en beheerst door Engels recht.

Belastingen

Toepasselijke omzetbelasting wordt toegevoegd aan alle prijzen, gedrukt of geciteerd door ons kantoor of lokale vertegenwoordigers.

Vertegenwoordiging

Neem voor de naam, het adres en het telefoonnummer van uw verkoopvertegenwoordiger van Schultz Medical Ltd contact op met ons kantoor in Preston, Lancashire. Schultz Medical Ltd behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen en verbeteringen aan te brengen, specificaties, prijzen en ontwerpen te wijzigen zonder enige verplichting. Alle bestellingen voor producten van Schultz Medical Ltd worden goedgekeurd door het hoofdkantoor in Preston, Lancashire, Verenigd Koninkrijk. Schultz Medical Ltd verkoopt voornamelijk instrumenten voor eenmalig gebruik voor de gezondheidszorg.